Декларация на ръководството 
Система за управление на здравето и безопасността при работа SR OHSAS 18001 2008
Система за управление на качеството SR EN ISO 9001 2008
Система за управление на околната среда SR EN ISO 14001 2005

Проект 3ТММ-02-59/20.10.2011., “Модернизация и развитие на
„Eнергоремонт – Сливен” ООД”,
с бенефициент Eнергоремонт – Сливен” ООД,
се изпълнява с финансовата подкрепа на
оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд
за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.